1. سمیرا عباس پورمنجزی , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷, صفحه ۶۵۷-۶۷۰
 2. سمانه رضائی بروجردی , محمدباقر حبیبی نجفی , فرشته حسینی , رضا کاراژیان , ارزیابی فعالیت ضدکپکی رنگ طبیعی آناتو در شرایط آزمایشگاهی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷, صفحه ۵۳۳-۵۴۱
 3. الهام شکوه صارمی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه بحرینی , اثر روش های استخراج بر میزان ترکیبات فنولیک و خصوصیات ضدمیکروبی عصاره برگ گیاه اناریجه (affinis Pimpinella) , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۵۹-۶۸
 4. الهام شکوه صارمی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , معصومه بحرینی , اثر روش های استخراج بر خصوصیات ضداکسایشی گیاه اناریجه (affinis pimpinella) , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱۵۹-۱۶۹
 5. فهیمه عزیزی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۸۳-۹۲
 6. پرنیان پزشکی , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محبت محبی , مرتضی عباس زادگان , بررسی بقای ویروس های روده ای بیماریزا در گوشت قرمز و سفید در شرایط پخت بر مبنای شاخص انتروباکتریوفاژ MS2 , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۱۳-۲۲۰
 7. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر , مقایسه روش بهینه‌شده استخراج DNA از کپک‌های آسپرژیلوس، پنی سیلیوم و رایزوپوس در رب گوجه‌فرنگی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۹
 8. محمدامین میری , محمدباقر حبیبی نجفی , جبرائیل موفق , مسعود نجف نجفی , بهروز قرآنی , آرش کوچکی , تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۰۵-۱۱۶
 9. محمدباقر حبیبی نجفی , سعیده سادات فاطمی زاده , مریم توکلی فدیهه , بررسی تاثیر درصد چربی و ترکیب پری بیوتیک بر میزان پروتئولیز،ACE-inhibitoryو خاصیتآنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۶-۲۹
 10. فرشید نیک فر , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , سیدمحمدعلی رضوی , تاثیر ترکیب بیوپلیمر- رزین سقز بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست کم چرب , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۱۵
 11. سید مهدی عرفانی جوانفکر , محمدباقر حبیبی نجفی , بررسی خصوصیات عملکردی پنیرهای پیتزای موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداری , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۷۳-۸۲
 12. رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , محمدرضا عدالتیان دوم , احمدرضا بهرامی , شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۴۱-۵۰
 13. مجتبی امیری پور , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , باقر عمادی , بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۴۷-۶۵
 14. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر , ارزیابی روش Real Time در اندازه گیری رایزوپوس اوریزا در رب گوجه فرنگی , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۸-۲۹
 15. رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی انواع ماستهای سنتی عشایر خراسان رضوی , میکروب شناسی مواد غذایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۹-۳۸
 16. جلال صادقی زاده یزدی , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی , ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی , طلوع بهداشت , دوره ( ۵۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۸۰-۱۹۱
 17. ندا نیّری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی , بررسی اثر ضدمخمری سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر مخمر رودوتورولا موسیلوجینوسا به عنوان شاخص فساد آبمیوه , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۹۶-۶۰۸
 18. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پویان فر , ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۳۳-۱۴۳
 19. ندا نیّری , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , معصومه بحرینی , بررسی اثر ضد کپکی جدایه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم مراحل مختلف تولید پنیر لیقوان بر کپک پنیسیلیوم اکسپانسوم به عنوان شاخص فساد میکروبی آبمیوه , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۵۷-۶۹
 20. محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , فخرالدین صالحی , مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلای , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۰۵-۲۱۲
 21. رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پوریان فر , اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۴
 22. محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , فرشته حسینی , کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج رنگ از دانه آناتو به کمک امواج فراصوت , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۴۱-۵۱
 23. محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA , میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۷-۴۲
 24. غلامرضا یاسائی مهرجردی , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدباقر حبیبی نجفی , بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویا , طلوع بهداشت , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۴۴-۵۵۱
 25. امیر پورفرزاد , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , محمد حسن زاده خیاط , بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۳۵-۵۴۵
 26. محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , محمود نجف زاده , ارزیابی اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشریشیا کلی و باسیلوس سرئوس جدا شده ازشیرخام و برنج خام , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۳۱۹-۳۲۴
 27. ناصر صداقت , مهدی محمدحسینی , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۵۳-۶۲
 28. بهاره صحرائیان , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , فریبا نقی پور , ارزیابی تأثیر زمان تخمیر نهایی و دمای پخت بر کاهش ضایعات و بهبود ویژگی‏های نان ترکیبی (گندم – سورگوم) , فرآوری و نگهداری مواد غذایی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱-۱۶
 29. مهدی محمدحسینی , ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا , محمدباقر حبیبی نجفی , آرش کوچکی , خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفند , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۵۱۹-۵۲۹
 30. محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , فرشته حسینی , اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماری زا , دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۵۳-۵۷
 31. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مسعود یاورمنش , بهینه سازی روشهای استخراج و تغلیظ ویروسهای روده ای از سطح سبزیجات آماده مصرف با استفاده از کلی فاژ MS2 به عنوان مدل , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 32. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , عیسی جاهد جوشاتی , تاثیر ازن بر کیفیت میکروبی کاهو و کاهش اشرشیا کلی O157:H7 و سالمونلا , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۹۱-۹۸
 33. محمود یلمه , محمدباقر حبیبی نجفی , فرشته حسینی , سمیرا شاه ابادی , ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رﻧﮓ آﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﯿﻮژﻧﺲ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ،اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐﻮس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ , علوم پزشکی صدرا , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳۰۷-۳۱۴
 34. بهاره صحرائیان , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , زهرا شیخ الاسلامی , فریبا نقی پور , بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۲۹-۱۳۹
 35. فریبا نقی پور , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست , مهدی قیافه داودی , بهاره صحرائیان , بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های گوار و گزانتان , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۹
 36. روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , علیرضا بروشکی , سید علی مرتضوی , محسن نجفی فتحی , آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۷-۵۷
 37. امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , محمدباقر حبیبی نجفی , محمد حسن زاده خیاط , کارایی امواج فراصوت در استخراج فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن , پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۱۹-۲۲۸
 38. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , سیدمجید هاشمی قوژدی , مسعود یاورمنش , شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۲۵
 39. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , عبد الرسول ارومیه ای , مهدی نصیری محلاتی , مسعود یاورمنش , تولید فیلمهای خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آنها , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۲۳-۲۳۵
 40. مرضیه حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محبت محبی , ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر تقلیدی حاوی کنسانتره ی پروتئینی آب پنیرو پنیر اصلاح شده ی آنزیمی لیقوان , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۱-۱۰۲
 41. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , کیفیت میکروبی و سطوح فراوانی باکتریهای روده ای در سطح سبزیجات خام پس از برداشت در شهر مشهد , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۱-۳۹
 42. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی , سید مجید هاشمی , جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۵-۸۵
 43. جهانبخش شعبانی , حبیب میرزایی , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی جعفری , محمود نجف زاده , مدل سازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شبه پنیر پروسس گستردنی بر پایه پنیر فتای ایرانی , علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۵۵-۳۶۲
 44. جلال صادقی زاده یزدی , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمد حسن احرامپوش , حسین فلاح زاده , بررسی اثر استابیلایزر و طعم دهنده ها بر روی ویژگی های حسی ماست سویا , طلوع بهداشت , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۴۲-۵۰
 45. مسعود مظاهری نسب , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی , اثر کاربرد دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۰۳-۱۱۴
 46. روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , محمد طاهر بروشکی , سید علی مرتضوی , محسن فتحی نجفی , مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۸۱-۴۹۱
 47. محمدباقر حبیبی نجفی , رضا حاجی محمدی فریمانی , محمد امین میری , تاثیر جایگزینی چربی شیر با روغنهای گیاهی بر خواص فیزیکو شیمیایی پنیر پیتزای پروسس , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۹۱-۹۸
 48. معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی , ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۳۵-۲۴۲
 49. مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , Morteza Abbaszadegan , ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۶۱-۷۲
 50. اعظم ایوبی , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی کریمی , بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر (WPC) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۸۱-۸۸
 51. محمدباقر حبیبی نجفی , نفیسه واحدی , سمیرا یگانه زاد , زهره حسینی , تأثیر افزودن تراویده (پرمییت) فرآیند فراپالایش شیر بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی تافی , پژوهش های صنایع غذایی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۲۹-۲۴۵
 52. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , سید مجید هاشمی , شادی بلوریان , فرشته زمان زاده , ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۳۳-۴۱
 53. اسماعیل عطای صالحی , محمدحسین حدادخداپرست , حسن لامع , محمدباقر حبیبی نجفی , سید حسن فاطمی , بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۸۵-۹۰
 54. رضا حاجی محمدی فریمانی , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی , بهینه‌یابی فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از طرح آزمایشی مخلوط محدود شده , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱۱-۲۳
 55. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری , اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۵۱-۶۰
 56. روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , حجت کاراژیان , بیتا وزیر زاده , ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکساله , نوآوری در علوم و فناوری غذایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۵-۴۳
 57. اسماعیل عطای صالحی , محمدحسین حدادخداپرست , سید حسن لامع , محمدباقر حبیبی نجفی , سید حسن فاطمی , کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب , علوم غذایی و تغذیه , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۲۸-۳۵
 58. رضا فرهمندفر , مصطفی مظاهری طهرانی , سیدمحمدعلی رضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۲۳-۳۵
 59. امیر سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , سیدحسن مرعشی , استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱-۱۰
 60. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۴۱-۲۴۹
 61. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۴۵-۵۱
 62. اعظم ایوبی ده پایینی , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی کریمی , تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۳۳-۴۶
 63. امیر سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , سیدحسن مرعشی , بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۷۱-۷۹
 64. فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت , بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱-۹
 65. مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۵۳-۶۳
 66. مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۵۳-۶۳
 67. معصومه مهربان سنگ آتش , رضاگاراژیان , محمدحسین حدادخداپرست , محمدباقر حبیبی نجفی , شهرام بیرقی طوسی , تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۴۷-۵۴
 68. محمد حسين جداد , محمدباقر حبیبی نجفی , امیر حسین الهامی , نسیم دیواندری , بهینه سازی تولید شیر گیاهی بدون لاکتوز از دانه و کنجاله کنحد بر اساس ذائقه ایرانی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 69. راضیه نیازمند , محمدحسین حدادخداپرست , محمدباقر حبیبی نجفی , بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما , علمی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 70. سیدمحمدعلی رضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , زهرا علائی روزبهانی , تأثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب - شیره خرما (حلوا ارده کم , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 71. شبنم اسدی نژاد , محمدباقر حبیبی نجفی , سیدمحمدعلی رضوی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کنسانتره‌های پروتئین آب پنیر برخصوصیات فیزیکوشیمیایی وحسی بستنی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱, صفحه ۹۵-۱۰۵
 72. محمدباقر حبیبی نجفی , بهينه سازي شرايط توليد ماندگاري و كيفيت نوشيدني ميوه اي آبت پنير , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 73. محمدباقر حبیبی نجفی , شهرام دخاني , رويا ستاري , بررسي تغييرات اسيدهاي آلي در طول دوره رسيدن پنيرهاي سفير آب نمكي ايراني با استفاده از مايه هاي مختلف , علوم آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲
 74. محمدباقر حبیبی نجفی , بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲
 75. سیدمحمدعلی رضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , کوشان نایب زاده , تاثیر جایگزین های لبنی و نوع پایدار کننده بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا(پاروین) , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲, صفحه ۶۱۵-۶۲۴